Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

XXVI Sesja Rady Gminy - 29.12.2016

Ocena użytkowników:  / 0
SłabyŚwietny 
Opublikowano: piątek, 17, luty 2017 08:32

Na początku sesji głos zabrał radny powiatu bielskiego Józef Herzyk, jako Przewodniczący Koła Gminnego Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej podziękował wszystkim radnym za wsparcie finansowe Koła, dzięki któremu udało się przekazać 66 paczek dla osób potrzebujących.


Następnie Przewodniczący Rady Powiatu Pan Jan Borowski w imieniu radnych powiatowych oraz Starosty Bielskiego Pana Andrzeja Płonki podziękował radnym, sołtysom, wszystkim urzędnikom Gminy za cały rok wspólnej pracy.


Wójt Gminy Jasienica wraz z Przewodniczącym Rady Gminy wręczyli nagrodę za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury za rok 2016 Panu Michałowi Bożkowi właścicielowi zamku w Grodźcu, nominowanemu do Nagrody Ks. Józefa Londzina oraz Panu Krzysztofowi Przemykowi dyrygentowi Chóru Hejnał z Mazańcowic.


Wójt Gminy Jasienica złożył podziękowania byłemu Komendantowi Komisariatu Policji w Jasienicy insp. Wojciechowi Kozłowskiemu za długoletnią i owocną współpracę jednocześnie gratulując i wyrażając nadzieję na równie owocną współpracę z nowo obejmującym stanowisko Komendanta Komisariatu Policji w Jasienicy asp. szt. Piotrem Mazurem.


Następnie wójt udzielił informacji z międzysesyjnej działalności. Przetarg na odbiór odpadów komunalnych z posesji zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Gminy Jasienica został rozstrzygnięty na okres trzech lat. W związku z nowymi regulacjami ustawowymi w temacie śmieci, zmienia się segregacja. Zakończono postępowanie przetargowe na wykonanie oświetlenia ulicznego w sołectwach Jasienica, Rudzica, Biery, Mazańcowice, Grodziec, Bielowicko, Międzyrzecze Dolne. Zakończono realizację remontu ul. Granicznej w Międzyrzeczu. W minionym czasie wójt podpisał akty notarialne na zakup działek w Roztropicach, Mazańcowicach, Międzyrzeczu Dolnym i w Jasienicy na łączną wartość 900.000 zł. Działki będą wykorzystane w przyszłości na usługi publiczne dla mieszkańców. Ponadto oddano do użytku most na ulicy Sarniej w Międzyrzeczu, na ul. Szkolnej i płytę mostu na ul. Grabinka oraz mostek w Bielowicku.


Radni przyjmowali następujące uchwały:


- w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/54/11 Rady Gminy Jasienica z dnia 29 kwietnia 2011r. w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Jasienica, zmienionej uchwalą Nr XXXIV/535/13 Rady Gminy Jasienica z 20 września 2013r – dzieci które mają 6 lat i odbywają roczne przygotowanie przedszkole zostaną zwolnione z opłaty 1 zł za godzinę powyżej przebywania w przedszkolu ponad 5 godzin od 1 stycznia 2017 r.


- w sprawie ustalania trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Jasienica na prowadzenie niepublicznych przedszkoli oraz niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania,


- w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na działkach położonych w Mazańcowicach,


- w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/201/15 Rady Gminy Jasienica z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie przyznania dotacji dla jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu Gminy Jasienia na rok 2016,


- w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/26/11 Rady Gminy Jasienica z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień dla osób fizycznych, które osiągnęły wysokie wyniki we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym – uchwała ustala wysokość nagrody dla sportowców na kwotę 500 zł brutto,


- w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomani dla Gminy Jasienica na 2017 rok,


- w sprawie zmian budżetu Gminy Jasienica na 2016 rok,


- przyjęto uchwałę budżetową dla Gminy Jasienica na rok 2017,


- w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jasienica na lata 2017-2026,


- w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Jasienica na 2017 rok,


- w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Jasienica na 2017 rok,


Radni zapoznali się z realizacją uchwał Rady Gminy Jasienica w kadencji 2014-2018 r., z której wynika, że podjętych zostało 347 uchwał, z czego zrealizowano 250 a 91 jest w trakcie realizacji, Wojewoda dla 5 uchwał a Regionalna Izba Obrachunkowa dla 1 uchwały wydali rozstrzygnięcie nadzorcze w sprawie stwierdzenia nieważności.


Przyjmowano następne uchwały:


- w sprawie utworzenia Beskidzkiego Związku Powiatowo-Gminnego, do związku przystępują również gminy oraz powiat bielski,


- w sprawie przyjęcia Statutu Beskidzkiego Związku Powiatowo-Gminnego.


W punkcie wolne wnioski
Pani Genowefa Kopeć podziękowała za wykonanie remontu drogi Granicznej oraz za zakup gruntu przy boisku sportowym w Międzyrzeczu Górnym.
Pan Czesław Machalica podziękował za wykonanie remontu drogi Bronowskiej w Rudzicy. Zwrócił uwagę na to, że część mieszkańców nadal nie otrzymało worków na odpady komunalne. Pan Andrzej Świerkot odpowiedział, że worki są nadal rozwożone.
Pani Maria Bury podziękowała za przekazanie drewna na ławki do kościoła. Podziękowała Panu Wójtowi i pracownikom Urzędu Gminy za bardzo dobrą współpracę.
Pan Przewodniczący złożył życzenia noworoczne wszystkim zebranym oraz podziękował za współpracę w mijającym roku radnym, kierownictwu Urzędu i jednostek organizacyjnym oraz wszystkim pracownikom, a także sołtysom.


Pan Wójt podziękował za współpracę w 2016 roku wszystkim radnym, sołtysom, kierownikom referatów i jednostek organizacyjnych oraz pracownikom.