Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

XXVIII Sesja Rady Gminy - 30.03.2017

Ocena użytkowników:  / 0
SłabyŚwietny 
Opublikowano: piątek, 05, maj 2017 11:28

Na początku sesji Wójt wraz z Przewodniczącym Rady Gminy złożyli podziękowania byłemu Sołtysowi Sołectwa Mazańcowice Wojciechowi Zawadzie oraz pogratulowali nowo wybranemu sołtysowi Janowi Zawadzie.


Jak podał wójt Urząd Gminy pracuje nad projektem „Słoneczna Gmina Jasienica”, dzięki któremu mieszkańcy zgłoszeni i wylosowani do projektu, będą mogli skorzystać z preferencyjnego podłączenia paneli słonecznych. Jest to bardziej atrakcyjna oferta, od tej którą gmina mogłaby zaproponować na piece, z uwagi na obostrzenia w przepisach. Projekt będzie składany do konkursu na dniach. W trakcie opracowywania jest publikacja na temat ostatnich 25 czy 27 lat, od 90 roku samorządności w Gminie Jasienica. Ponadto jest planowane wykonanie skwerku przed Urzędem Gminy, doświetlonym oraz czynione są starania pozyskania środków na obiekt sportowy w Rudzicy w ministerstwie sportu.


Projektowana jest koncepcja budynku Ośrodka Zdrowia w Mazańcowicach.


Wójt nawiązał do uchwał podejmowanych przez Rady Gmin o nowym podziale szkół na terenach zarządzanych jednostek edukacyjnych. Po podjęciu uchwały niezbędna będzie rozbudowa szkoły w Międzyrzeczu, gdzie szacowany koszt to około 3 mln zł. Z tego powodu może w przyszłości zabraknąć na inne zadania, bo niestety Gmina nie dostaje na to dodatkowych środków.


Radni podejmowali uchwały:
- w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Jasienica dla części działek położonych w Jasienicy, dla prywatnego inwestora oraz dla terenów należących do gminy,
- w sprawie ustalenia planu sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, przed podjęciem uchwały trwały burzliwe dyskusje,
- w sprawie uchylenia Uchwały Nr IV/25/15 Rady Gminy Jasienica z dnia 5 lutego 2015 r w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz publicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Jasienica,
- w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postepowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których Gmina Jasienica jest organem prowadzącym oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów,
- w sprawie określenia kryteriów naboru do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Jasienica, w postepowaniu rekrutacyjnym przy przyjęciu kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów,
Radni wysłuchali sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego.
Następnie radni przyjmowali dalsze uchwały:
- w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę realizowanego przez Zakład Komunalny w Jasienicy na terenie Gminy Jasienica w sołectwie Grodziec przy drodze na Górki- podwyżka na 10,17 brutto z 9,99 zł za m3. Radny Stanisław Cebulak zapytał, że skoro Urząd Gmin potrafi dopłacić do 1m3 ścieków, czy nie może dopłacić do 1m3 wody, żeby ta cena była w całej gminie jednakowa, ponieważ niektórzy mieszkańcy Grodźca płacą więcej. Wójt stwierdził, że sprawę trzeba przemyśleć.
- w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na obszarze Gminy Jasienica,
- w sprawie nieodpłatnego przeniesienia na Gminę Jasienica prawa własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w obrębie ewidencyjnym Wieszczęta, przejętą pod drogę gminną,
- w sprawie nieodpłatnego przeniesienia na Gminę Jasienica prawa własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w obrębie ewidencyjnym Jasienica, przejęta pod drogę gminną,
- w sprawie nieodpłatnego przeniesienia na Gminę Jasienica 6/10 udziału w prawie własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w obrębie ewidencyjnym Jasienica, droga do PSZOK,
- w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy części nieruchomości położonej w Jasienicy, na okres do 3 lat,
- w sprawie udzielenia Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Św. Marii Magdaleny w Mazańcowicach dotacji celowej na roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 70.000 zł,
- w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Bielskiemu w formie dotacji celowej na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej 4425S na odcinku od ronda w Ligocie do skrzyżowania z drogą 4424S w Międzyrzeczu Dolnym”,
- w sprawie poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego w drodze inkasa przez sołtysów,
- w sprawie zasad ustalania i przekazywania z budżetu Gminy Jasienica środków finansowych wynikających z rozliczania podatku od towarów i usług związanego z Zakładem Komunalnym w Jasienicy w tym zwrotu nadwyżki podatku VAT za miesiące styczeń 2017 roku, luty 2017 roku, marzec 2017 roku,
- w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie środków stanowiących fundusz sołecki w budżecie Gminy Jasienica na 2018 rok. Uchwałę podjęto po wymianie zdań obecnych na sali sesyjnej,
- w sprawie zmian budżetu Gminy Jasienica na 2017 rok m.in. zakup ciągnika dla Rudzicy, przebudowa drogi gminnej koło ośrodka zdrowia i policji w Jasienicy, budowa na obiekcie Drzewiarza ścieżki dydaktycznej- możliwość pozyskania 30.000 euro ze środków zewnętrznych, zakup stołów i krzeseł za 150.000 zł na wyposażenie obiektów GOK, dopłata do zakupu auta dla OSP w Jasienicy, rozbudowa ZSP w Międzyrzeczu 1 mln, budowa obiektu w Rudzicy. Co do placów zabaw z LGR i in. okaże się jeszcze w przyszłości,
- w sprawie przekazania środków finansowych dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku-Białej – 10.000 zł,
- w sprawie udzielenia pomocy Finansowej Miastu Bielsko-Biała na funkcjonowanie Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym, dawnnej Izba Wytrzeźwień,


Radni wysłuchali informacji z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomani dla Gminy Jasienica za rok 2016 oraz raport z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomani dla Gminy Jasienica za rok 2016 oraz sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jasienicy za 2016.


Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym Międzyrzecze Dolne (strefy).


W zapytaniach radny Bogdan Mańdok zadał pytanie co z uruchomieniem linii autobusów łączących komunikacyjnie poszczególne sołectwa z Jasienicą. Wójt podał, że trwają prace nad opracowaniem takiej trasy w PKS-ie, która obejmie Mazańcowice – Międzyrzecze – Jasienica – Jasienica – Roztropice – Bielowicko – Wieszczęta – Grodziec – Biery – Jasienica.. Wójt podziękował Staroście Bielskiemu za zdobycie środków powodziowych na wyasfaltowanie drogi w Międzyrzeczu Górnym i zaprosił na dzień strażaka w Iłownicy. Poinformował również, że tegoroczne dożynki gminne będą orgaznizowane przez Wieszczęta i Roztropice na obiekcie w Rudzicy, msza święta w kościele ewangelickim w Wieszczętach.


Radny Andrzej Szimke stwierdził, że martwi go fakt, iż od mostu przy fabryce Paged Meble do granicy Świętoszówki nie zostanie wykonany chodnik. Jest to bardzo niebezpieczny odcinek, gdzie jest duży ruch pieszych. Zwrócił się do Wójta o podjęcie działań mających na celu poprawę nawierzchni i budowę chodnika na tym odcinku.


Radny Bogdan Mańdok zwrócił uwagę na fatalny stan techniczny budynku nr 50 w Międzyrzeczu Górnym, przy większych wiatrach dachówki z dachu razem z pokryciem dachowym lądują na drodze. Poprosił również o podjęcie działań mających na celu poprawę stanu bezpieczeństwa przy budynku prywatnym nr 61 w Międzyrzeczu. Budynek usytuowany jest w granicy drogi, dachówki z dachu lądują bezpośrednio na drodze powiatowej.


Wójt stwierdził, że już kilkakrotnie były przekazywane środki na poprawę stanu technicznego budynku nr 50, ale radni tego nie przyjęli. W przypadku budynku nr 61 zostanie wystosowane odpowiednie pismo do właściciela budynku.
Radny Henryk Frycz poprosił o odtworzenie rowu przy drodze powiatowej z Łaz w kierunku Wieszcząt. Radny Karol Bierski potwierdził potrzebę pilnego wykonania rowu.


Pan Wójt poinformował, że w dzisiejszej sesji miał wziąć udział Radny Powiatowy Józef Herzyk celem sprostowania swojego wystąpienia na poprzednim posiedzeniu Rady Gminy. Niestety nie dotarł.

Wojciech Zawada